service-02

พร้อมจัดส่งแรงงานจ้างเหมาลงในพื้นที่ต่างๆ

บริการจ้างเหมาแรงงานฝีมือช่าง

  • งานก่อสร้าง

  • งานปรับปรุง บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า

  • งานด้านมิเตอร์และหม้อแปลง

  • งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ให้บริการจัดหาเหมาแรงงานช่างทั้งแบบประจำและแบบจ้างเหมาชั่วคราว แรงงานช่างของเราผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติและฝึกอบรม พร้อมเข้าปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการสรรหาแรงงานแบบเร่งด่วน อันมีผลกระทบต่อการทำงานของลูกค้า